آیا اعضای شورای شهر مسجدسلیمان برای عدم تعیین شهردار شهرستان انتخاب شده اند ؟!
آیا اعضای شورای شهر مسجدسلیمان برای عدم تعیین شهردار شهرستان انتخاب شده اند ؟!

سایت خبری شهر اولین ها// علیرضا اکبری : هنوز چند ماهی از عدم تأیید کورش حاجتپور شهردار پیشین منتخب اعضای شورای شهر مسجدسلیمان نگذشته که عبدالله قاسمی دیگر عضو شورا با اکثریت آرا بعنوان شهردار جدید مسجدسلیمان انتخاب شده تا پس از طی فرآیند اداری در استانداری خوزستان بر کرسی شهرداری مسجدسلیمان جلوس کند. صندلی […]

سایت خبری شهر اولین ها// علیرضا اکبری : هنوز چند ماهی از عدم تأیید کورش حاجتپور شهردار پیشین منتخب اعضای شورای شهر مسجدسلیمان نگذشته که عبدالله قاسمی دیگر عضو شورا با اکثریت آرا بعنوان شهردار جدید مسجدسلیمان انتخاب شده تا پس از طی فرآیند اداری در استانداری خوزستان بر کرسی شهرداری مسجدسلیمان جلوس کند.

صندلی شهردار مسجدسلیمان از دیرباز جایگاه پرمشغله و پردغدغه ای برای شهرداران پیشین شهر اولین ها بوده است و همواره تلاش برای انتخاب شهرداری آگاه به مشکلات موجود شهر از جمله مولفه های حیاتی دست اندرکاران و متولیان انتخاب شهردار مسجدسلیمان بوده است. اکنون که عبدالله قاسمی که سومین سال حضور خود در شورای شهر مسجدسلیمان را تجربه می کند و یکسال نیز بعنوان رییس این شورا کاملاً به عمده مشکلات موجود در سطح شهرداری و شهر واقف است ، به استناد اکثریت آرا از سوی نمایندگان مردم ( اعضای شورای شهر ) بعنوان شهردار منتخب شهرستان به استانداری خوزستان معرفی گردیده تا در صورت تأیید سکان شهرداری را به دست گیرد.

آنچه در این برهه زمانی بیش از همه حیاتی به نظر می رسد لزوم حمایت همه جانبه از این فرزند مسجدسلیمان است که برای پایان دادن به شرایط موجود در شهرداری مسجدسلیمان قبول مسئولیت نموده است.این موضوع که تعامل قاسمی با اکثریت اعضای شورا به شکلی مثبت ادامه خواهد یافت از نقاط قوت این انتخاب خواهد بود.ضمن اینکه آگاهی از شرایط و معضلات موجود و اجرایی نمودن برنامه های احتمالی گزینه منتخب برای برون رفت شهرداری مسجدسلیمان از وضعیت موجود بر حسن انتخاب شهردار جدید مسجدسلیمان صحه می گذارد.

با تمام این تفاسیر امیدواریم تا کلیه نمایندگان مردم در شورای شهر با درک صحیحی که از شرایط حساس و قابل توجه شهرستان در ماههای اخیر و لزوم تعیین هرچه زودتر شهردار دارند به حمایت و پشتیبانی از عبدالله قاسمی پرداخته تا شاهد رشد، شکوفایی و پیشرفت روز افزون مسجدسلیمان مظلوم و محروم باشیم .انشاا…